^ Back to Top
051970
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
49
15
64
50806
1365
1420
51970
Your IP: 54.242.193.41
Server Time: 2019-07-22 23:40:56

เนื้อหา

นำนักศึกษาเข้าอบรมโครงการ "Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE"

 

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยนางสาวสกุลรัตน์  คำเจริญ รักษาการผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ได้นำนักศึกษาผู้ประกอบการ จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ประกอบการผลิตเมล็ดกาแฟ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ฟรุตตี้ บาล์ม และผู้ประกอบการอาหารคลีนฟู้ดส์ และอาจารย์ (ผู้สังเกตการณ์) จำนวน 3 ท่าน จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เข้ารับการอบรมโครงการ "Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE"  ตามที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เครือข่ายเชิงประเด็น CMRU-UBI ได้จัดขึ้น ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจและเทคโนโลยีใหม่ ให้นักศึกษาและบัณฑิตสามารถสร้างโอกาสในการประกอบธุรกิจด้วยตนเอง โดยมีผู้เชี่ยวชาญหลักสูตร Incubation Management เป็นผู้ให้การบรรยายและสอนการจัดทำ Work shop การจัดทำ Lean Canvas การวางแผนการเก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้า