^ Back to Top
081687
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
84
24
147
81299
375
1336
81687
Your IP: 44.200.175.255
Server Time: 2022-08-10 20:10:35

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ RISMEP

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยนางสาวสกุลรัตน์  คำเจริญ รักษาการผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ RISMEP (RWC : Regional Working Committee) ที่จัดขึ้นโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 โดยได้รับความร่วมมือทางวิชาการจากรัฐบาลญี่ปุ่น (JICA) ดำเนินโครงการพัฒนากลไกส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในระดับท้องถิ่น (RISMEP : Regional Integrated SME Promotion) และระบบอำนวยโครงการปรึกษาแนะนำวิสาหกิจโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในหัวข้อ “ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผู้ทำหน้าที่ในการส่งเสริมและนำทางกระบวนการพัฒนาระบบการให้บริหารส่งเสริม SME แบบร่วมมือกันในพื้นที่” ในวันที่ 9 เมษายน 2558 ณ ห้องพุดพิชญา ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดทำองค์ความรู้ หรือหลักสูตรที่จำเป็นในการให้บริการของเจ้าหน้าที่เครือข่าย (iP : Industrial Partner) ผู้ทำหน้าที่ในการส่งเสริมและนำทางกระบวนการพัฒนาระบบการให้บริการส่งเสริม SME แบบร่วมมือกันในพื้นที่ให้สามารถให้บริการ SME ในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ