^ Back to Top
035426
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2
29
232
34840
965
594
35426
Your IP: 54.226.181.106
Server Time: 2018-02-18 00:42:55

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Integrated RISMEP CAMP” ภายใต้โครงการ RISMEP

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยนางสาวสกุลรัตน์  คำเจริญ รักษาการผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Integrated RISMEP CAMP” ภายใต้โครงการ RISMEP ที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ได้รับความร่วมมือทางวิชาการจากรัฐบาลญี่ปุ่น (JICA) ดำเนินโครงการพัฒนากลไกส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในระดับท้องถิ่น (RISMEP : Regional Integrated SME Promotion) และระบบอำนวยโครงการปรึกษาแนะนำวิสาหกิจโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2558 ณ สวนบัวรีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่าง BDSP กับ SP ผู้ทำหน้าที่ในการส่งเสริมและนำทางกระบวนการพัฒนาระบบการให้บริการส่งเสริม SME แบบร่วมมือกันในพื้นที่ พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ร่วมกันของเครือข่าย BDSP กับ SP เพื่อให้การดำเนินงานตามกลไกของโครงการ RISMEP เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน