^ Back to Top
081682
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
79
24
142
81299
370
1336
81682
Your IP: 44.200.175.255
Server Time: 2022-08-10 20:01:28

อบรมกลยุทธ์ทางธุรกิจในการออกแบบ การสร้างแบรนด์ และการตลาด ปีที่ 2

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยนางสาวสกุลรัตน์  คำเจริญ รักษาการผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ นำผู้ประกอบการของศูนย์ฯ ขั้น Start Up Companies ได้แก่ นายธนาวุฒิ ตันเจริญ ธุรกิจ NORTHERN HILL COFFEE และ นางสาวเจมจิรา  ระวังภัย ธุรกิจ ขนมไข่ม้วน เอ๊กโรล “KAPIKO” เข้าร่วมการอบรม เรื่อง “กลยุทธ์ทางธุรกิจในการออกแบบ การสร้างแบรนด์ และการตลาด ปีที่ 2” ตามที่สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง 204 อาคารสำนักวิชา 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี คุณพีรวงค์ จาตุรงคกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ การตลาดและการสร้างแบรนด์ คุณไพรวัลย์ ไทยนิยม ผู้จัดการแผนกนวัตกรรม กลุ่มธุรกิจ CP ALL และคุณธรรมศักดิ์  อรชุนวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและการตลาด เป็นวิทยากรให้การบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า หรือสื่อสิ่งพิมพ์ และแนวทางในการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ อีกทั้งผู้ประกอบการยังได้แนวคิดในการพัฒนาแบบฉลาก และตราสินค้าให้เป็นที่น่าจดจำ