^ Back to Top
067620
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
29
30
255
67119
597
794
67620
Your IP: 18.207.129.82
Server Time: 2021-04-18 11:59:24

ประชุมคณะทำงานเครือข่าย C-UBI ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 3/2558

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยนางสาวสกุลรัตน์  คำเจริญ ตำแหน่งรักษาการผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เข้าร่วมประชุมประธานคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น     C-UBI ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 3/2558 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง 202 อาคารสำนักงานบริหารกลาง (AD2) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีคณะทำงานเครือข่ายภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเข้ารับการประเมินรอบ 6 เดือน และการเตรียมกลั่นกรองผู้ประกอบการ รอบที่ 2 การรับเงินสนับสนุนเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน และการรับเงินสนับสนุนการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ตาม TOR 2558-2560