สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความเข้าใจ และวิธีการเป็นผู้นำในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายการสนับสนุน SMEs ในพื้นที่”

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โดยนางสาวสกุลรัตน์ คำเจริญ รักษาการผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความเข้าใจ และวิธีการเป็นผู้นำในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายการสนับสนุน SMEs ในพื้นที่” ในวันพุธที่ 21 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมพุดพิชญา ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความรู้จากผู้แทนสมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น ให้มีความเข้าใจวิธีการเป็นผู้นำในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายการสนับสนุน SMEs ในพื้นที่ และนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้กับแผนการดำเนินงานของเครือข่าย ให้แผนการดำเนินงานของเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้น