^ Back to Top
040991
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
28
48
205
40663
475
845
40991
Your IP: 54.161.49.216
Server Time: 2018-08-16 15:59:19

ประชุมคณะทำงานเครือข่าย C-UBI ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 1/2558

ศูนย์บ่มเพาะวิสากิจ มหาวิทยาลัยราชภัตเชียงใหม่ โดยนางสาวสกุลรัตน์  คำเจริญ เข้าร่วมประชุมประธานคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมกาสะลอง โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย  โดยมีคณะทำงานเครือข่ายภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อรับฟังข้อเสนอโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ประจำปี 2558-2560 รับฟังรายงานผลการประชุมการประเมินและติดตามผลหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 3/2556 (รอบ 18 เดือน) รายงานผลการกลั่นกรองผู้ประกอบการ และเตรียมการรับรองมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเข้าศึกษาดูงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน